• Installationer
 • 100% support och service
 • Nordenanpassade värmepumpar

Panasonic PAW-DHW200F Värmepumpsberedare

Dhw stand alone Produktblad

Beskrivning

Panasonic PAW-DHW200F Värmepumpsberedare (golvmodell)

Tank: 200 liter

Mått: Höjd 1617 mm x Bredd 620 mm x Djup 665 mm Vikt 80 kg

Korrossionsskyddssystem Anode : Magnesium

Elanslutning: 230V 50 Hz

Total Max effekt: 2300W (el-patron 1600W värmepump 700W)

Vattentemperatur: 50-62°C

Lufttemperatur: -5°C-+43°C

Kanal diameter: 160 mm

Ljudeffekt: 53dB(A)

Köldmedium: R513A 800g

Varmvattenmängd 40°C:  265,5 liter

Energieffektivitetsklass: A+

 

DHW Stand Alone: Högeffektiv värmepump för tappvarmvatten.

 • Väggmodell finns i 100 och 150 liter och golvmodell finns i 200 liter och 270 liter.
 • Minskar energiförbrukningen med upp till 72% jämfört med konventionella varmvattenberedare.
 • Lätt att installera.
 • CFC – fri produkt – miljövänligt

 

Energibesparing

 • Digital kontrollpanel med övervakning av energiförbrukning.
 • Fotovoltaik funktion.
 • Kompatibel med kanalanslutna installationer med friskluftsintag.

Komfort

 • Olika driftlägen som baserade på slutanvändarens behov.
 • Läge AUTO: Intelligent börvärde för temperatur, tack vare övervakning av varmvatten.
 • Läge BOOST Läge ECO Läge BORTA

Robusthet

 • Diamanthård emalj i inner tanken.
 • Tryckavlastande ventil ökar säkerheten vid eventuella fel eller tryckhöjningar.
 • Dielektrisk anslutning förhindrar korrosion.

Energibidrag:

Om du installerar en värmepumpsberedare och en luft/luft värmepump i kombination har du möjlighet att få energibidrag ifrån Boverket/Länsstyrelsen. Kontakta dem och se om du har rätt förutsättningar då Ni som kund söker detta bidra själva. De ger 50% av materialkostnaden i bidrag upp till 30000 kr.

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma hus.

Innehåll på denna sida

Logga in för att se eller komplettera ditt ärende

För att söka stödet behöver du logga in i vår e-tjänst. Som inloggad kan du även komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

E-tjänst för bidrag och stöd

Vilka är förutsättningarna för bidrag?

Det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna beviljas bidrag. Det handlar om ägande, småhusets uppvärmning före genomförd åtgärd, krav på utförare, datum för införskaffande av material och vilka utrymmen som åtgärderna kan omfatta.

Sökanden ska helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset

Bidrag får bara beviljas till sökande som äger (helt eller delvis) och stadigvarande bor i småhuset. Det innebär att huset ska användas som permanentbostad. Eftersom sökanden måste bo stadigvarande i småhuset kan bidrag inte beviljas för till exempel fritidsboende. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus.

Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt (före genomförd åtgärd)

Bidraget är avsett för energieffektivisering av småhus som i huvudsak är el- eller gasuppvärmda.

Att ett småhus är eluppvärmt innebär att småhuset har ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el. Direktverkande el kan vara till exempel panelelement, konvektorelement, oljefyllda elelement, elslingor i golvet, eller takvärmepaneler. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som värms upp av el, till exempel i en elpanna. Tappvarmvatten kan värmas upp med el till exempel i en varmvattenberedare med elpatron eller en varmvattenberedare som är sammanbyggd med eller kopplad till en elpanna.

Småhuset räknas som gasuppvärmt om rumsuppvärmning sker genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av gasförbränning och där tappvarmvatten värms upp av gasförbränning. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor med cirkulerande vatten som värms upp av gas, till exempel i en gaspanna. Tappvarmvattnet kan värmas upp genom förbränning av gas i en varmvattenberedare som är sammanbyggd med eller kopplad till en gaspanna.

Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från:

 • trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år) eller
 • energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger eller
 • en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt. Bidrag kan i sådana fall inte lämnas.)

Om uppgifter saknas om hur stor volym som förbrukas årligen kan en bedömning i stället göras utifrån hur ofta och länge det eldas. Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning motsvarar eldning högst två gånger per vecka, upp till fyra timmar per tillfälle (se exempelvis MÖD 2004:63 och M 5061-16).

Utföraren ska vara godkänd för F-skatt

Bidrag får endast lämnas om den som utför åtgärderna är godkänd för F-skatt. Det innebär att bidrag inte kan beviljas till en sökande som genomför åtgärden på egen hand eller genom någon annan som saknar F-skatt. När åtgärden genomförts och sökanden skickar in sin begäran om utbetalning ska en handling som visar att utföraren är godkänd för F-skatt bifogas.

Genom Skatteverkets webb-tjänst ”Hämta företagsinformation” kan du enkelt kontrollera om det företag som du har anlitat är registrerat för F-skatt. Du behöver uppge företagets organisationsnummer (eller företagarens personnummer om det är en enskild firma) samt din e-postadress, dit informationen skickas.

Hämta företagsinformation (på Skatteverkets webbplats)

Om den som utför arbetet är en utländsk företagare ska denne kunna visa upp ett intyg som visar att företagaren eller företaget genom registrering eller på något annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.

Eftersom bidrag enbart lämnas för materialkostnader utgör detta inget hinder för att samtidigt nyttja ROT-avdrag. Läs mer om villkoren för ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats.

Rotarbete och rutarbete (på Skatteverkets webbplats)

Materialet ska ha beställts tidigast den 8 november 2022

Material som införskaffats på egen hand ska ha beställts tidigast den 8 november 2022. Sökanden ska kunna uppvisa en kopia av beställningsorder/beställningsbekräftelse eller inköpskvitto om länsstyrelsen begär det.

Om materialet för åtgärden tillhandahålls av den sökanden anlitat för att utföra åtgärderna är det den dag som tjänsten beställs som räknas som beställningsdag.

Åtgärden får inte genomföras i utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare

Bidrag ges inte för att täcka kostnader för åtgärder som avser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte har värmts upp tidigare. Det innebär att det inte går att söka bidrag för utrymmen där det tidigare inte har funnits någon värmekälla.

Vilka energieffektiviseringsåtgärder kan jag söka bidrag för?

Bidraget kan sökas för värmesystemåtgärder och för klimatskärmsåtgärder. Bidrag för klimatskärmsåtgärder kan dock bara beviljas småhusägare som även har fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 avseende samma småhus.

Du kan läsa mer om vilka åtgärder du kan göra för att energieffektivera ditt hus i Boverkets Energiguiden samt Energimyndighetens Husguiden.

Välja åtgärder för energieffektiviserande renovering av småhus

Se över husets uppvärmningssystem (Husguiden på Energimyndighetens webbplats)

Minska behovet av värme och varmvatten (Husguiden på Energimyndighetens webbplats)

Möjliga värmesystemsåtgärder

Du kan få bidrag för följande åtgärder:

 • Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
 • Anslutning till ett fjärrvärmenät
 • Installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
 • Installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar
 • Installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle

Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem

Vattenburna distributionssystem består av element eller golvslingor fyllda medPå  cirkulerande vatten som fördelar värme i huset, kopplade till en värmekälla som till exempel en värmepump, fjärrvärmecentral eller värmepanna. Luftburna distributionssystem består av luftkanaler som fördelar värme i huset, kopplade till en värmekälla som till exempel en värmepump, fjärrvärmecentral eller värmepanna. Luftkanalerna kan vara ett separat system eller användas både för uppvärmning och ventilation, i ett kombinerat värme- och ventilationssystem.

Anslutning till ett fjärrvärmenät

Denna åtgärd innebär att småhusets värmesystem för rumsvärme (vattenburet eller luftburet distributionssystem) och tappvarmvatten ansluts till ett fjärrvärmenät. För att bidrag ska beviljas krävs att fjärrvärmen, efter genomför åtgärd, svarar för hela småhusets årliga värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten.

Installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump

Installation av pumpar enligt ovan.

Installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar

En förutsättning för att bidrag ska beviljas i detta fall är att åtgärden kombineras med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. Att anordning för uppvärmning med biobränsle är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel innebär att dess effekt styrs automatiskt, baserat på utomhus- eller inomhustemperaturen, och att bränslet matas fram automatiskt under drift. Detta ska framgå av den tekniska beskrivningen som bifogas ansökan.

Installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle

En förutsättning för att bidrag ska kunna beviljas i detta fall är att anordningen är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. Detta innebär att effekten styrs automatiskt, baserat på utomhus- eller inomhustemperaturen, och att bränslet matas fram automatiskt under drift. Detta ska framgå av den tekniska beskrivning som bifogas ansökan.

Hur stort är bidraget?

Bidrag kan lämnas för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Bidrag ges inte om det utbetalade bidraget understiger 10 000 kronor. Det innebär att för att få stöd måste sökanden har utfört åtgärder för minst 20 000 kronor.

Bidraget kan sökas vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.

Om försäkringsersättning utbetalats för delar av den aktuella materialkostnaden kan bidrag inte beviljas för den kostnaden. Försäkringsbeslut ska i sådana fall bifogas ansökan så att det går att utläsa vilka kostnader försäkringsutbetalningen avser.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd

Ansökan kan göras genom att logga in i Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd från och med den 3 juli 2023. Handlingar som ska bifogas ansökan kan laddas upp digitalt. Den som söker via e-tjänst kan sedan följa sin ansökan, göra kompletteringar och begära utbetalning genom ”Mina sidor”. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Om du har skyddad adress ska du inte ansöka via e-tjänsten. Ansökningsformulär i PDF-format kan i sådana fall beställas från länsstyrelsen.

Ansökan via ombud

Den som ansöker via e-tjänst måste själv signera ansökan. Om du i stället vill utse ett ombud som företräder dig i bidragsprocessens alla delar får ansökan i stället göras via ett formulär i PDF-format. Ansöknings- och fullmaktsformulär finns att beställa från länsstyrelsen.

När ska ansökan ha kommit in till länsstyrelsen?

En ansökan om bidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades, dock senast den 1 juni 2025. Om åtgärderna påbörjats mellan den 8 november 2022 och 15 mars 2023 ska en ansökan ha kommit in inom tio månader från det att åtgärderna påbörjades.

En åtgärd har påbörjats när arbetet med installationen av en värmesystemsåtgärd eller en klimatskärmsåtgärd har kommit i gång. Till arbetet med installationen räknas inte projektering och andra förberedelser.

När ska begäran om utbetalning av bidrag ha kommit in till länsstyrelsen?

Bidraget betalas ut när åtgärderna har färdigställts och en begäran om utbetalning av bidrag har lämnats in till länsstyrelsen. En begäran om utbetalning av bidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att åtgärden färdigställts. Om åtgärden är färdigställd innan länsstyrelsens preliminära beslut om bidrag ska begäran om utbetalning ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader från länsstyrelsens beslut. En begäran om utbetalning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 oktober 2025.

Åtgärderna är färdigställda när samtliga installationsarbeten har slutförts. Om åtgärden är en anslutning till fjärrvärmenät är åtgärden färdigställd när anslutningen till fjärrvärmenätet görs.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen i ett enskilt fall besluta att senarelägga den tidpunkt då åtgärderna senast ska vara färdigställda och en begäran om utbetalning ska lämnas in

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Det är viktigt att förbereda sig inför ansökan och se till att införskaffa de handlingar som behöver bifogas ansökan. Vilka handlingar som ska skickas in beror på om den åtgärd du söker bidrag för har genomförts eller inte när ansökan görs. Observera att länsstyrelsen därutöver kan komma att begära in ytterligare handlingar eller uppgifter.

Om åtgärden är genomförd

 • Teknisk specifikation eller produktinformationsblad. Specifikationen eller produktinformationsbladet ska visa vilka egenskaper och i förekommande fall vilken energiklass produkten eller produkterna har. (Detta gäller för installationer och material som är centrala för åtgärden.)
 • Kopia av faktura/fakturor. Fakturan ska visa kostnaden för genomförda energieffektiviseringsåtgärder och vara specificerad så att det tydligt går att utläsa vilka kostnader som avser vilket material, samt vilka kostnader som avser arbete. Det ska även framgå när åtgärden påbörjades respektive färdigställdes.

Om åtgärden ännu inte genomförts

 • Teknisk specifikation eller produktinformationsblad. Specifikationen eller produktinformationsbladet ska visa vilka egenskaper och i förekommande fall vilken energiklass produkten eller produkterna har. (Detta gäller för installationer och material som är centrala för åtgärden.)
 • Kopia av offert från installatör. Offerten ska visa vilken åtgärd som ska genomföras samt beräknade kostnader för genomförandet av åtgärden. Offerten ska vara specificerad så att det går att utläsa vilka kostnader som avser vilket material, samt vilka kostnader som avser arbete.